JESTEŚMY PO TO, BY BYĆ BLIŻEJ WAS

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019

KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC?

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej), których kryterium dochodowe określone w tej ustawie nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie.

JAK MOŻNA ZOSTAĆ ODBIORCĄ POMOCY
ŻYWNOŚCIOWEJ?

  1. Poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej. OPS może wydać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazać do Organizacji Partnerskich Lokalnych listy osób zakwalifikowanych do pomocy, za zgodą tych osób.
  2. Poprzez Organizacje Partnerskie Lokalne. OPL przyjmują oświadczenia od osób ubiegających się o otrzymanie pomocy żywnościowej i weryfikują je razem w Ośrodku Pomocy Społecznej.
  3. Poprzez Organizacje Partnerskie Lokalne. OPL samodzielnie kwalifikują do pomocy żywnościowej osoby bezdomne.

POMOC UDZIELANA JEST W FORMIE PACZEK LUB POSIŁKÓW

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, cukier, tłuszcze, dania gotowe. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie

W sprawie skarg i uwag dotyczących sposobu dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020 prosimy o kontakt z Bankiem Żywności lub z Federacją Polskich Banków Żywności albo z Instytucją Zarządzającą – Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

DOŁĄCZ

JEŚLI SPEŁNIASZ PONIŻSZE KRYTERIA:

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268,00 PLN miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 PLN miesięcznie dla osoby w rodzinie.

Więcej informacji na stronie Banku Żywności w Lublinie: bankzywnoscilublin.pl

O NAS

Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Osiedla Błonie powstało w grudniu roku 1996, by wspierać i uzupełniać działania Klubu Błonie, który nie miał osobowości prawnej.

W planie zagospodarowania osiedla Błonie i budynku przy ul. Dragonów nie przewidywano lokalu dla placówki kultury. Mimo tego Marzena Pieńkosz-Sapieha postanowiła przekonać  kierownika administracji osiedla Zdzisława Gencę do znalezienia pomieszczenia dla klubu. Pan kierownik zaproponował Radzie Osiedla Błonie zmianę przeznaczenia 36 metrowej sali posiedzeń partyjnych. Rada Osiedla zaakceptowała jego propozycję. W ten sposób w roku 1991 osiedle Błonie wzbogaciło się o placówkę kultury.

Dzięki staraniom kierownika ADM Klub Osiedlowy Błonie uzyskał środki na zagospodarowanie. Pierwszy rok działalności miał zdecydować o tym, czy nowa placówka kultury otrzyma w przyszłości dalsze wsparcie ze strony Rady Osiedla Błonie. Okazało się, że każdy kolejny rok był jednocześnie kolejnym rokiem próby. Od rezultatów pracy Klubu zależało, czy będzie istniał tzw. fundusz społeczno-wychowawczy i czy środki mieszkańców zostaną przekazane na działalność klubu.

MISJA

Wraz z powstaniem Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Osiedla „Błonie”, postanowiono m.in. zbadać możliwość budowy obiektów sportowych na tym osiedlu. Pierwszym wspólnym krokiem była prośba o ustalenie lokalizacji, która skierowana została do Wydziału Budownictwa Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Lublinie. Odpowiedź była jednoznaczna, wskazano teren przy ul. Husarskiej. Następnie zostały podjęte starania o otrzymanie opinii urbanistycznej, zgody na dzierżawę oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Gdy wyżej wymienione opinie były uzgodnione Stowarzyszenie Błonie zamówiło tzw. wyrysy geodezyjne i wreszcie sam projekt zespołu rekreacyjno – sportowego, który został opłacony ze środków Stowarzyszenia Błonie. Projekt wykonany przez mieszkańca osiedla „Błonie” został złożony we wrześniu 1998 r. Ostateczna jego wersja przewidywała budowę kompleksu 4 boisk sportowych przy ul. Husarskiej.